درخت تنومند فهم قرآن

بسم الله الرحمن الرحيم
از ديرباز، آسان و کوتاه کردن راه فهم قرآن برای عموم مردم، دغدغه بزرگان دين بوده است. عالمانی گرانقدر با عرضه ترجمه قرآن مردم را بر سر سفره الهی نشانده اند و بسياری ديگر همچون فقيه و مفسر بزرگ شيعه مرحوم شيخ ابوالفتوح رازی تفسير قرآن را به زبان پارسی نگاشته است.
در طی قرون و اعصار متمادی، دانشمندان دلباخته کتاب الله، اين کتاب عزيز را در لباس زيبای ترجمه و تفسير به زبان شيرين فارسی به مردم عرضه نموده اند. و گروهی ديگر کوشيده اند که کلمات نورانی قرآن را ترجمه کنند و به مخاطبان بياموزند که خود، با چيدن ترجمه کلمه ها به دنبال هم، مفهوم آيات نورانی خداوند را دريابند. ارائه ترجمه های کلمه به کلمه(تحت اللفظی) در طی قرون گذشته، اين هدف را پی گرفته است. البته عدم هماهنگی ساختار جمله های عربی با فارسی در برخی موارد، کار مترجم را دشوار کرده و در رساندن مفهوم آيه به صورتی گويا و شيوا ناتوان بوده است. از آنجا که ترجمه کلمه به کلمه خصوصاً با توجه به پرتکرار بودن بسياری از کلمات قرآن می تواند از نظر آموزشی راهگشا باشد، ما- با آگاهی از اشکالات اين نوع ترجمه- از اين روش بهره گرفتيم و کتاب های آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم را در ۳ جلد با تکيه بر کلمات پرکاربر قرآن تدوين و به شيفتگان فهم کلام الله تقديم نموديم. سلام و درود بی پايان خداوند بر آن رادمرد پاکبازی که راهی نورانی را در برابر ما گشود و اين طرح پربرکت را در انداخت؛ مرحوم استاد سيد هادی محدث«قدّس سرّه» به حق، پدر آموزش نوين ترجمه و مفاهيم قرآن بود و مجاهدت های بی شائبه او در اين را پر فراز و نشيب، اکنون درخت تنومند فهم قرآن را به ثمر نشانده است و چه بی شمارند کسانی که در جای جای کشور پهناورمان به برکت همگامی با اين طرح عالمانه، قرآن را می خوانند و از مفاهيم آن بهره ها می برند!
ما در پايگاه تخصصی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم، برآنيم که رهپويان قرآن را هرچه بيشتر با ابعاد اين شيوه پرفروغ آشنا کنيم. ستون يادداشت اين پايگاه با هدف انگيزش، دانش و مهارت افزايی مربيان، معلّمان، قرآن آموزان و همه دوستداران پايگاه نور مبين گشوده شده است، اميد آن که در اين مهم از هيچ خدمتی فروگذار نکنيم.
حمبد صفار هرندی