یادداشت ها

کد ۱۰۰۲

کد ۱۰۰۲
این طرح یکی از طرح های آموزش پایه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

ترجمه واژه ها در کتاب های ترجمه و مفاهيم قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحيم
بارها قرآن آموزان و معلّمان عزيز از ما پرسيده اند که آيا ترجمه ای که در کتاب های ترجمه و مفاهيم و مصحف برای واژه های قرآن برگزيده ايد، دقيق ترين و بهترين ترجمه است؟ در پاسخ بايد گفت:

درخت تنومند فهم قرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

اشتراک در یادداشت ها