منابع مسابقات سراسری تفسیر قرآن‌ کریم

پنج‌شنبه, ۹ مارس, ۲۰۱۷

نوع خبر:

منابع مسابقات سراسری تفسیر قرآن‌ کریم اعلام شد/
سوره‌های مبارکه «رعد» و «یوسف» به‌عنوان منابع رشته تفسیر
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، منابع مسابقات سراسری قرآن‌کریم در رشته تفسیر را اعلام کرد.
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
بازدید: ۱۳۸

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، منابع مسابقات سراسری قرآن‌کریم در رشته تفسیر قرآن اعلام شد.

سوره‌های مبارکه «رعد» و «یوسف» به‌عنوان منابع رشته تفسیر قرآن‌کریم انتخاب شدند.

سوره «رعد» مکی و دارای ۴۳ آیه است، ســوره‌هاى مکــّى چــون در آغــاز دعــوت پیامبــر (ص ) و بــ‌ه‌هنــگام درگیــرى شــدید بــا مشــرکان نــازل شــده اســت غالبــاً درباره مســائل عقیدتــى خصوصــاً دعــوت بــه توحیــد و مبــارزه بــا شــرک و اثبــات معــاد ســخن مــى‌گویــند، در حالــى کــه ســوره‌هــاى مدنــى کــه پــس از گســترش اســلام و تشــکیل حکومــت اســامى نــازل شد، درباره احــکام و مســائل مربــوط بــه نظامــات اجتماعــى، طبــق نیازمندی‌هــاى جامعــه بحــث مــى‌کنــد. ســوره مــورد بحــث (ســوره رعــد) کــه از ســوره‌هاى مکّــى اســت نیــز همیــن برنامــه را تعقیــب کــرده اســت و پــس از اشــاره بــه حقانیــت و عظمــت قــرآن، بــه بیــان آیــات توحیــد و اســرار آفرینــش کــه نشــانه‌هــاى ذات پــاک خــدا هســتند مــى‌پــردازد. گاهــى از برافراشــتن آســمان‌هاى بی ســتون، ســخن مــى‌‌گویــد و زمانــى از تســخیر خورشــید و مــاه بــه فرمــان خــدا. گاه از گســترش زمیــن و آفرینــش کوه‌هــا و نهرهــا و درختــان و میــوه‌هــا، و زمانــى از پــرده‌هــاى آرام‌بخــش شــب کــه روز را مــى‌پوشــاند. گاه دســت مــردم را مــى‌گیــرد و بــه میــان باغ‌هــاى انگــور و نخلســتان و لابــاى زراعت‌هــا مــى‌بــرد، و شــگفتى‌هــاى آنهــا را بــر مــى‌شــمرد.

بنابرایــن ســوره رعــد، از عقایــد و ایمــان ، شــروع مــى‌شــود و بــه اعمــال و برنامــه‌هــاى انســان‌ســازى پایــان مــى‌یابــد.

درباره سوره مبارکه «یوسف» می‌توان گفت؛ در مـکـه نـازل شـده اسـت و در مـیـان مـفـسـران، در این خصوص بـحـث و اشـکـال نـیـســـت، تنهــا از ابــن‌عبــاس نقــل شــده کــه چهار آیــه آن (ســه آیــه نخســت و آیــه هفتــم ) در مدینــه نــازل شده اما دقـــت در پـــیوند ایــن آیــات بــا آیــات دیگــر ایــن ســوره نشــان مــى‌دهــد کــه نمــى‌تــوان آنهــا را از بقیــه تفکیــک کــرد، بنابرایــن احتمــال نــزول ایــن چهــار آیــه در مدینــه بســیار ضعیــف اســت. تمــام آیــات ایــن ســوره جــز چنــد آیــه کــه در آخــر آن آمــده سرگذشــت جالــب و شــیرین و عبــرت‌انـگـیـــز پـیـامـبـــرخـــدا یـوسـف(ع) را بـیـــان مـــى‌کـنـــد و بـــه‌هـمـیـــن دلیــل ایــن ســوره بنــام یوســف نامیــده شــده اســت.

در روایـــات بـــراى تـــلاوت ایـــن ســـوره فـضـــائل مـخـتـــلفى آمده است از جمله در حدیثــى از امــام صــادق (ع) مــى‌خوانیــم : «مــن قـــرأ ســـورة یـوســـف فـــى کـــل یـــوم او فـــى کـــل لیـــلة بـعـثـــه‌الله یـــوم‌ القـیـامـــه و جـمـــاله مثل جمال یوســف و لا یصیبه فــزع یــوم‌ القیامــة و کان مــن خیــار عبــاد‌الله‌ الصالحیــن : هـــر کـــس ســـوره یـوســـف را هـــم روز و هـــم شـــب بـخـــواند، خداونــد او را روز رســتاخیز بــر مــى‌انگیــزد در حالــى که زیبائیش همچــون زیبائــى یوســف اســت و هیچگونــه ناراحتــى روز قیامــت بــه او نمــى‌رســد و از بنــدگان صالــح خــدا خواهــد بــود.»