برگزاری آزمون جلد یک کتاب ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دانشکده علوم قرانی آمل

نوع خبر: 

بسمه تعالی
برگزاری آزمون جلد یک کتاب ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
آزمون جلد یک کتاب ترجمه و مفاهیم در دانشکده علوم قرانی آمل بر گزار شد.