بیانات رهبری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی

<embed type='application/x-shockwave-flash' id='vPlayer39981' name='vPlayer39981' src='http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf' width='581' height='330' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'                        flashvars='file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=39981&playlist=bottom&playlistsize...'/>

فیلم سایتهای دیگر: 

<embed type='application/x-shockwave-flash' id='vPlayer39981' name='vPlayer39981' src='http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf' width='581' height='330' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'                        flashvars='file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=39981&playlist=bottom&playlistsize...'/>