بیانات رهبری در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی

پنج‌شنبه, ۲۱ ژوئن, ۲۰۱۸

<embed type='application/x-shockwave-flash' id='vPlayer۳۹۹۸۱' name='vPlayer۳۹۹۸۱' src='http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v۳.swf' width=‏'۵۸۱' height='۳۳۰' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'                        flashvars='file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=۳۹۹۸۱&playlist=bottom&playlistsize.‎.‎.‎'/>

فیلم سایتهای دیگر: 

<embed type='application/x-shockwave-flash' id='vPlayer۳۹۹۸۱' name='vPlayer۳۹۹۸۱' src='http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v۳.swf' width=‏'۵۸۱' height='۳۳۰' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true'                        flashvars='file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=۳۹۹۸۱&playlist=bottom&playlistsize.‎.‎.‎'/>