الدر المصون في علم الكتاب المكنون

کتاب دُرّالمصون، تالیف السمين الحلبي، مرجعی اساسی و یک دانشنامه علمی است که در بردارنده بسیاری از آراء و دیدگاه های متقدمین پیرامون لغات و اعراب قرآن کریم است، مؤلف در این اثر ارزشمند علاوه بر بیان اعراب قرآن به شرح مفردات لغت واشارات بلاغی آن با بیان شواهدی از ادبیات عرب به طور مبسوط پرداخته است
این مجموعه ارزشمند را به مفسّران، قرآن پژوهان، مدرّسان و مربّیان مفاهیم قرآن کریم معرفی نموده، امیدواریم مورد استفاده عزیزان قرارگیرد.
س