موفقیت های علمی و قرآنی

موفقيت های علمی و فرهنگی ما:
۱. معرفی کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به عنوان اثر برگزيده آموزشی از سوی جشنواره رشد در سال ۱۳۸۴ .
۲. انتخاب کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم به عنوان کتاب درسی از سوی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی.
۳. انتخاب کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم (کد۱۰۰۲) به عنوان متن آموزشی مؤسسات وابسته به اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴. معرفی «قرآن کريم ويژه آموزش ترجمه و مفاهيم» (کد۱۰۰۹) به عنوان متن آموزشی مؤسسات وابسته به اتحاديه تشکل های قرآنی کشور، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵. تدريس کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم در راديو معارف، با عنوان« گلواژه های وحی» در تابستان سال ۱۳۸۷.
۶. تدريس کتاب های ياد شده در کشورهای هند، پاکستان، افغانستان و تاجيکستان.