دوره های آموزشی

برنامه های ذيل، برای آموزش آن تدارک ديده شد که تاکنون در حال اجرا می باشد.
۱. آموزش عمومی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم
الف. آموزش حضوری؛ در اين دوره فراگيران با حضور در ۵۰ جلسه آموزشی ۲ ساعته، کتاب های آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم را در قالب ۴۸ درس می آموزند و با شرکت در آزمون های ميانی و پايانی و کسب نمره ۱۵ تا ۲۰، به دريافت گواهی نامه پايان دوره آموزش حضوری ترجمه و مفاهيم قرآن کريم نايل می شوند.
ب. آموزش غير حضوری؛ قرآن آموزان در اين دوره، بدون حضور در کلاس و با استفاده از نرم افزار«گلواژه های وحی» ۳ جلد کتاب های مذکور را می خوانند و با شرکت در آزمون های ميانی و پايانی و کسب نمره ۱۴ تا ۲۰ به دريافت گواهی نامه پايان دوره آموزش غيرحضوری ترجمه و مفاهيم قرآن کريم نايل می شوند.
۲. آموزش تکميلی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم
الف. آموزش حضوری؛ اين دوره برای افرادی طراحی شده که دوره آموزش عمومی را با موفقيت گذرانده اند. در اين دوره، قرآن پژوهان با ترجمه و مفاهيم ۱۵ جزء نخست قرآن کريم آشنا می شوند. دوره تکميلی در سه مرحله و در ۳۳۰ ساعت آموزش، طراحی شده و برای هر مرحله ۱۱۰ ساعت اختصاص يافته است. قرآن پژوهان پس از آزمون ها و کسب حداقل نمره ۱۵ از ۲۰ به گرفتن گواهی نامه پايان دوره آموزش تکميلی(حضوری) ترجمه و مفاهيم نايل می شوند.
ب. آموزش غير حضوری؛ قرآن پژوهان در اين دوره با استفاده از نرم افزار«نور مبين» و حضور در کلاس های رفع اشکال، با ترجمه و مفاهيم ۱۵ جزء نخست قرآن کريم آشنا می شوند. قرآن پژوهان پس از موفقيت در آزمون ها و کسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ به اخذ گواهی نامه پايان دوره آموزش تکميلی(غيرحضوری) نايل می شوند.
۳. آموزش معارف اهل بيت عليهم السلام
الف. آموزش حضوری؛ اين دوره ويژه فراگيرانی است که دوره عمومی کتاب آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم را گذرانده اند و علاقه مند به فراگيری معارف اهل بيت عليهم السلام (تعقيبات نمازها، زيارات، ادعيه و مناجات ها) هستند. دراين دوره معارف پژوهان با حضور در ۴۱ جلسه آموزشی دو ساعته، کتاب های «قرآن صاعد» آموزش معارف اهل بيت عليهم السلام را در قالب ۳۸ درس می آموزند و با شرکت در آزمون های ميانی و پايانی و کسب حداقل نمره ۱۵ از ۲۰ به گرفتن گواهی نامه پايان دوره آموزش حضوری معارف اهل بيت عليهم السلام نايل می شوند.
ب. آموزش غير حضوری؛ معارف پژوهان دراين دوره بدون حضور در کلاس و با استفاده از نرم افزار«قرآن صاعد» کتاب ها را می خوانند و با شرکت در آزمون های ميانی و پايانی و کسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ به گرفتن گواهی نامه پايان دوره آموزش غيرحضوری معارف اهل بيت عليهم السلام نايل می شوند.
۴. دوره های تربيت معلّم، مربّی و مدرّس
الف. تربيت معلّم آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن؛ اين دوره مخصوص کسانی است که موفق به گرفتن گواهی نامه پايان دوره آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن با کسب حداقل نمره ۱۷ باشند. داوطلبان، پس از احراز شرايط و گزينش، طی ۱۷ جلسه آموزش نظری و عملی با فن معلمی آموزش ترجمه و مفاهيم آشنا می شوند و پس از قبولی در آزمون های پايانی و يک دوره تدريس، موفق به دريافت گواهی نامه تربيت معلم آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم می شوند.
ب. تربيت معلم معارف اهل بيت عليهم السلام؛ در اين دوره دارندگان گواهی نامه دوره تربيت معلّم آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم می توانند شرکت کنند. فراگيران با گذراندن ۲۴ ساعت آموزش حضوری و غيرحضوری و موفقيت در آزمون های پايانی به دريافت گواهی نامه تربيت معلّم معارف اهل بيت عليهم السلام موفق می شوند.
ب. تربيت مربّی آموزش تکميلی ترجمه و مفاهيم قرآن؛ فراگيران اين دوره از ميان دارندگان گواهی نامه تربيت معلّم آموزش ترجمه و مفاهيم انتخاب می شوند. قرآن پژوهان اين دوره با شيوه های تدريس« قرآن کريم ويژه آموزش ترجمه و مفاهيم» آشنا می شوند و توانايی ترجمه آيات اجزاء ۱ تا ۱۵ قرآن کريم را پيدا می کنند. شرکت کنندگان، پس از قبولی در آزمون های پايانی، موفق به دريافت گواهی نامه تربيت مربّی آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم می شوند.
ج. تربيت مدرّس آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام؛ شرکت کنندگان اين دوره از ميان دارندگان گواهی نامه های دوره تربيت مربی آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن و تربيت معلّم معارف اهل بيت عليهم السلام و با شرايط ويژه انتخاب می شوند. هدف اين دوره، تربيت مدرس برای برگزاری دوره های تربيت معلّم ترجمه و مفاهيم قرآن و معارف اهل بيت عليهم السلام در استان هاست.
پايگاه تخصصی ترجمه و مفاهيم قرآن کريم آمادگی دارد با برنامه ريزی و مشارکت ساير نهادها و مؤسسات فرهنگی و قرآنی، دوره های ياد شده را برگزار کند.